Werkveld

Natuur

De budgetten bij overheden lopen terug en toch ligt er een forse natuuropgave. Hoe gaan we daarmee om? Wij zijn betrokken bij vraagstukken rondom natuurontwikkeling. Natuur als een te realiseren opgave vanuit overheden en natuur als waardeontwikkeling in de lokale en regionale leefomgeving. Samen met onze klanten zoeken we naar verdienmodellen of constructies door slimme combinaties te maken van geldstromen van overheden en private partijen.

Gebiedsontwikkeling

We verbinden opgaven rondom natuur-, water- en landbouwontwikkeling van overheden met kansen die ondernemers zien op het gebied van recreatie, cultuur, toerisme en innovaties. Dat doen we bottom-up, samen met partners uit het gebied. De kracht zit in het vinden van samenwerkingen tussen de verschillende partijen in het gebied (overheden, ondernemers, onderwijs, maatschappelijke organisaties). We werken ontwikkelingsgericht en dagen de gebiedspartners uit om een stap verder te denken en te zetten.

Infrastructuur

Een reconstructie of de aanleg van een weg vereist durf om, naast asfalt, ook uit te gaan van smart mobility. Smart Mobility is het toepassen van slimme technologie, sturen op gedragsverandering en het inzetten van mobiliteitsmanagement. Wij verbinden asfalt en Smart Mobility. Dat kan gaan om het aansturen van het projectteam of het verzorgen van het strategisch omgevingsmanagement bij infrastructurele projecten. We zijn met name actief in de planvormingsfase met een MER, zienswijzen of inpassingsplan.

Bodem en milieu

Wij adviseren bedrijven die kampen met vervuilde terreinen en willen of moeten saneren. Wij stellen maatwerkplannen op die passen bij de bedrijfsontwikkelingen. Zo houden we samen met de ondernemer grip en regie op de sanering. We verzorgen subsidies en onderhandelen met overheden en andere belanghebbende partijen zoals buren en kopers om tot een duurzame oplossing te komen. In de provincies Limburg en Noord-Brabant werken we aan het project Bodem en Bedrijf.

Duurzaamheid

Duurzaamheid creëert meerwaarde voor het bedrijf. Wij werken volgens het principe van impact neutraal ondernemen. Bedrijfsstrategieën voor impactneutraal ondernemen zijn gericht op de vier stappen die worden aangeduid als de mitigatieladder. Hierbij wordt eerst gekeken naar de mogelijkheden om negatieve invloed te vermijden of te verminderen en vervolgens naar de mogelijkheden om reeds opgetreden impact te herstellen of resterende impact te compenseren. Wij ondersteunen onze klanten bij het in kaart brengen van de impact en adviseren hoe deze te verminderen en te compenseren.